ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล 774
2  สพป.ชร.4 401
3  โรงเรียน ตชด. ศรีสมวงศ์ 762
4  โรงเรียน ตชด.สังวาลย์วิท 8 763
5  โรงเรียน.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 718
6  โรงเรียนกันตังรัษฏาศึกษา 767
7  โรงเรียนกำแพงวิทยา 779
8  โรงเรียนครนพิทยาคม 824
9  โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 742
10  โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) 778
11  โรงเรียนควนขนุน 801
12  โรงเรียนควนเนียงวิทยา 792
13  โรงเรียนควนโดนวิทยา 783
14  โรงเรียนคันธพิทยาคาร 795
15  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 717
16  โรงเรียนชลธารวิทยา 816
17  โรงเรียนชะอวด 826
18  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 840
19  โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 842
20  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง​ 833
21  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 743
22  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 739
23  โรงเรียนดอนไพรวัลย์ 751
24  โรงเรียนด่านสวีวิทยา 822
25  โรงเรียนถืมตอง 746
26  โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร 808
27  โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 825
28  โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 722
29  โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา 852
30  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 832
31  โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 770
32  โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 780
33  โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 811
34  โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 786
35  โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 810
36  โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 777
37  โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 821
38  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 796
39  โรงเรียนนาสักวิทยา 830
40  โรงเรียนนาสาร 835
41  โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 724
42  โรงเรียนนาไค้ 707
43  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง6 705
44  โรงเรียนน้ำผุด 725
45  โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 844
46  โรงเรียนบ้านกะหลิม 790
47  โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 757
48  โรงเรียนบ้านจะตี 798
49  โรงเรียนบ้านจันทร์ 836
50  โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 736
51  โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 728
52  โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 764
53  โรงเรียนบ้านตอง 797
54  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 800
55  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 730
56  โรงเรียนบ้านท่าด้วง 769
57  โรงเรียนบ้านท่ามงคล 713
58  โรงเรียนบ้านนาคา 754
59  โรงเรียนบ้านนาทะเล 733
60  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 738
61  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 715
62  โรงเรียนบ้านปางช้าง 847
63  โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 708
64  โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 759
65  โรงเรียนบ้านผาฮี้ 761
66  โรงเรียนบ้านวังตาว 748
67  โรงเรียนบ้านวังหอน 829
68  โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 714
69  โรงเรียนบ้านสมอทอง 768
70  โรงเรียนบ้านสองแคว 737
71  โรงเรียนบ้านสันติสุข 711
72  โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 841
73  โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 747
74  โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่125 845
75  โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 846
76  โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 712
77  โรงเรียนบ้านหัวควน 732
78  โรงเรียนบ้านห้วยเลา 750
79  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 734
80  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 756
81  โรงเรียนบ้านเป้า 745
82  โรงเรียนบ้านเหล่า 828
83  โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 838
84  โรงเรียนบ้านแหลมสอม 843
85  โรงเรียนบ้านแหลมไทร 850
86  โรงเรียนบ้านโคกรัก 740
87  โรงเรียนบ้านในเมือง 848
88  โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 744
89  โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 726
90  โรงเรียนปะทิววิทยา 813
91  โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา 807
92  โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 815
93  โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 781
94  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์๑ 735
95  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 834
96  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 720
97  โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 819
98  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 775
99  โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 729
100  โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 802
101  โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 814
102  โรงเรียนรัษฎา 701
103  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 702
104  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์37จังหวัดกระบี่ 771
105  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จังหวัดสตูล 772
106  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์43จังหวัดสงขลา 773
107  โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 787
108  โรงเรียนละงูพิทยาคม 785
109  โรงเรียนละแมวิทยา 818
110  โรงเรียนวังยาว 765
111  โรงเรียนวัดควนธานี 741
112  โรงเรียนวัดนาเขื่อน 839
113  โรงเรียนวัดโสภา 703
114  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 791
115  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 776
116  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 716
117  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 731
118  โรงเรียนศรีนครน่าน 794
119  โรงเรียนศรีนาม่าน 789
120  โรงเรียนศรียาภัย 805
121  โรงเรียนศรียาภัย๒ 809
122  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 804
123  โรงเรียนสตูลวิทยา 782
124  โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 723
125  โรงเรียนสวนศรีวิทยา 721
126  โรงเรียนสวีวิทยา 820
127  โรงเรียนสองแคววิทยาคม 710
128  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 806
129  โรงเรียนสาครพิทยาคาร 784
130  โรงเรียนสามม่อนดอย 706
131  โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 799
132  โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 753
133  โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 812
134  โรงเรียนหาดสำราญ 719
135  โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 752
136  โรงเรียนห้วยไฮ 755
137  โรงเรียนอนุบาลชนแดน 837
138  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 803
139  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 849
140  โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 758
141  โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 793
142  โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 766
143  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 823
144  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์5 760
145  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ นครศรีธรรมราช 827
146  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 709
147  โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 727
148  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง 853
149  โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) 788
150  โรงเรียนเทศบาล๖(วัดตันตยาภิรม) 831
151  โรงเรียนเมืองหลังสวน 817
152  โรงเรียนแม่ขะนิง 749
153  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) 851