ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล 774
2  สพป.ชร.4 401
3  โรงเรียน ตชด. ศรีสมวงศ์ 762
4  โรงเรียน ตชด.สังวาลย์วิท 8 763
5  โรงเรียน.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 718
6  โรงเรียนกันตังรัษฏาศึกษา 767
7  โรงเรียนกำแพงวิทยา 779
8  โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 742
9  โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) 778
10  โรงเรียนควนโดนวิทยา 783
11  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 717
12  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 743
13  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 739
14  โรงเรียนดอนไพรวัลย์ 751
15  โรงเรียนถืมตอง 746
16  โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 722
17  โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 770
18  โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 780
19  โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 786
20  โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 777
21  โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 724
22  โรงเรียนนาไค้ 707
23  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง6 705
24  โรงเรียนน้ำผุด 725
25  โรงเรียนบ้านกะหลิม 790
26  โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 757
27  โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 736
28  โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 728
29  โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 764
30  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 730
31  โรงเรียนบ้านท่าด้วง 769
32  โรงเรียนบ้านท่ามงคล 713
33  โรงเรียนบ้านนาคา 754
34  โรงเรียนบ้านนาทะเล 733
35  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 738
36  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 715
37  โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 708
38  โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 759
39  โรงเรียนบ้านผาฮี้ 761
40  โรงเรียนบ้านวังตาว 748
41  โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 714
42  โรงเรียนบ้านสมอทอง 768
43  โรงเรียนบ้านสองแคว 737
44  โรงเรียนบ้านสันติสุข 711
45  โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 747
46  โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 712
47  โรงเรียนบ้านหัวควน 732
48  โรงเรียนบ้านห้วยเลา 750
49  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 734
50  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 756
51  โรงเรียนบ้านเป้า 745
52  โรงเรียนบ้านโคกรัก 740
53  โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 744
54  โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 726
55  โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 781
56  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์๑ 735
57  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 720
58  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 775
59  โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 729
60  โรงเรียนรัษฎา 701
61  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 702
62  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์37จังหวัดกระบี่ 771
63  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จังหวัดสตูล 772
64  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์43จังหวัดสงขลา 773
65  โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 787
66  โรงเรียนละงูพิทยาคม 785
67  โรงเรียนวังยาว 765
68  โรงเรียนวัดควนธานี 741
69  โรงเรียนวัดโสภา 703
70  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 776
71  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 716
72  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 731
73  โรงเรียนศรีนาม่าน 789
74  โรงเรียนสตูลวิทยา 782
75  โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 723
76  โรงเรียนสวนศรีวิทยา 721
77  โรงเรียนสองแคววิทยาคม 710
78  โรงเรียนสาครพิทยาคาร 784
79  โรงเรียนสามม่อนดอย 706
80  โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 753
81  โรงเรียนหาดสำราญ 719
82  โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 752
83  โรงเรียนห้วยไฮ 755
84  โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 758
85  โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 766
86  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์5 760
87  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 709
88  โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 727
89  โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) 788
90  โรงเรียนแม่ขะนิง 749