ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล 774
2  สพป.ชร.4 401
3  โรงเรียน ตชด. ศรีสมวงศ์ 762
4  โรงเรียน ตชด.สังวาลย์วิท 8 763
5  โรงเรียน.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 718
6  โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 868
7  โรงเรียนกันตังรัษฏาศึกษา 767
8  โรงเรียนกำแพงวิทยา 779
9  โรงเรียนครนพิทยาคม 824
10  โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 742
11  โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) 778
12  โรงเรียนควนขนุน 801
13  โรงเรียนควนเนียงวิทยา 792
14  โรงเรียนควนโดนวิทยา 783
15  โรงเรียนคันธพิทยาคาร 795
16  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 717
17  โรงเรียนชลธารวิทยา 816
18  โรงเรียนชะอวด 826
19  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 840
20  โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 842
21  โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 860
22  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง​ 833
23  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 743
24  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 739
25  โรงเรียนดอนไพรวัลย์ 751
26  โรงเรียนด่านสวีวิทยา 822
27  โรงเรียนถืมตอง 746
28  โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร 808
29  โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 825
30  โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 722
31  โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา 852
32  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 832
33  โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 770
34  โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 780
35  โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 811
36  โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 786
37  โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 810
38  โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 777
39  โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 821
40  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 796
41  โรงเรียนนาสักวิทยา 830
42  โรงเรียนนาสาร 835
43  โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 724
44  โรงเรียนนาไค้ 707
45  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง6 705
46  โรงเรียนน้ำผุด 725
47  โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 844
48  โรงเรียนบ้านกะหลิม 790
49  โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 757
50  โรงเรียนบ้านจะตี 798
51  โรงเรียนบ้านจันทร์ 836
52  โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 736
53  โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 728
54  โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 764
55  โรงเรียนบ้านตอง 797
56  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 800
57  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 730
58  โรงเรียนบ้านท่าด้วง 769
59  โรงเรียนบ้านท่ามงคล 713
60  โรงเรียนบ้านนาคา 754
61  โรงเรียนบ้านนาทะเล 733
62  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 738
63  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 715
64  โรงเรียนบ้านปางช้าง 847
65  โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 708
66  โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 759
67  โรงเรียนบ้านผาฮี้ 761
68  โรงเรียนบ้านวังตาว 748
69  โรงเรียนบ้านวังหอน 829
70  โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 714
71  โรงเรียนบ้านสมอทอง 768
72  โรงเรียนบ้านสองแคว 737
73  โรงเรียนบ้านสันติสุข 711
74  โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 841
75  โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 747
76  โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่125 845
77  โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 846
78  โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 712
79  โรงเรียนบ้านหัวควน 732
80  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 865
81  โรงเรียนบ้านห้วยเลา 750
82  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 734
83  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 756
84  โรงเรียนบ้านเขาติง 869
85  โรงเรียนบ้านเป้า 745
86  โรงเรียนบ้านเหล่า 828
87  โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 838
88  โรงเรียนบ้านแหลมสอม 843
89  โรงเรียนบ้านแหลมไทร 850
90  โรงเรียนบ้านโคกรัก 740
91  โรงเรียนบ้านในเมือง 848
92  โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 744
93  โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 862
94  โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 726
95  โรงเรียนปะทิววิทยา 813
96  โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา 807
97  โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 815
98  โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 781
99  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 867
100  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์๑ 735
101  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 834
102  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 720
103  โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 819
104  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 775
105  โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 729
106  โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 861
107  โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 802
108  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 854
109  โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม 858
110  โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 814
111  โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 857
112  โรงเรียนรัษฎา 701
113  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 702
114  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์37จังหวัดกระบี่ 771
115  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จังหวัดสตูล 772
116  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์43จังหวัดสงขลา 773
117  โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 787
118  โรงเรียนละงูพิทยาคม 785
119  โรงเรียนละแมวิทยา 818
120  โรงเรียนวังยาว 765
121  โรงเรียนวัดควนธานี 741
122  โรงเรียนวัดนาเขื่อน 839
123  โรงเรียนวัดโสภา 703
124  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 791
125  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 776
126  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 716
127  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 731
128  โรงเรียนศรีนครน่าน 794
129  โรงเรียนศรีนาม่าน 789
130  โรงเรียนศรียาภัย 805
131  โรงเรียนศรียาภัย๒ 809
132  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 804
133  โรงเรียนสตูลวิทยา 782
134  โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 723
135  โรงเรียนสวนศรีวิทยา 721
136  โรงเรียนสวีวิทยา 820
137  โรงเรียนสองแคววิทยาคม 710
138  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 806
139  โรงเรียนสาครพิทยาคาร 784
140  โรงเรียนสามม่อนดอย 706
141  โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 799
142  โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 753
143  โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 859
144  โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 812
145  โรงเรียนหาดสำราญ 719
146  โรงเรียนหาดไข่เต่า 866
147  โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 752
148  โรงเรียนห้วยไฮ 755
149  โรงเรียนอนุบาลชนแดน 837
150  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 803
151  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 849
152  โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 758
153  โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 793
154  โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 855
155  โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 766
156  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 823
157  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์5 760
158  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ นครศรีธรรมราช 827
159  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 709
160  โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 727
161  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง 853
162  โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 864
163  โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) 788
164  โรงเรียนเทศบาล๖(วัดตันตยาภิรม) 831
165  โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 856
166  โรงเรียนเมืองหลังสวน 817
167  โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 863
168  โรงเรียนแม่ขะนิง 749
169  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) 851