ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  สพป.ชร.4 401
2  โรงเรียน.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 718
3  โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 742
4  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 717
5  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 743
6  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 739
7  โรงเรียนดอนไพรวัลย์ 751
8  โรงเรียนถืมตอง 746
9  โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 722
10  โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 724
11  โรงเรียนนาไค้ 707
12  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง6 705
13  โรงเรียนน้ำผุด 725
14  โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 736
15  โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 728
16  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 730
17  โรงเรียนบ้านท่ามงคล 713
18  โรงเรียนบ้านนาคา 754
19  โรงเรียนบ้านนาทะเล 733
20  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 738
21  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 715
22  โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 708
23  โรงเรียนบ้านวังตาว 748
24  โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 714
25  โรงเรียนบ้านสองแคว 737
26  โรงเรียนบ้านสันติสุข 711
27  โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 747
28  โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 712
29  โรงเรียนบ้านหัวควน 732
30  โรงเรียนบ้านห้วยเลา 750
31  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 734
32  โรงเรียนบ้านเป้า 745
33  โรงเรียนบ้านโคกรัก 740
34  โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 744
35  โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 726
36  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์๑ 735
37  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 720
38  โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 729
39  โรงเรียนรัษฎา 701
40  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 702
41  โรงเรียนวัดควนธานี 741
42  โรงเรียนวัดโสภา 703
43  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 716
44  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 731
45  โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 723
46  โรงเรียนสวนศรีวิทยา 721
47  โรงเรียนสองแคววิทยาคม 710
48  โรงเรียนสามม่อนดอย 706
49  โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 753
50  โรงเรียนหาดสำราญ 719
51  โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 752
52  โรงเรียนห้วยไฮ 755
53  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 709
54  โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 727
55  โรงเรียนแม่ขะนิง 749