ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล 774
2  สพป.ชร.4 401
3  โรงเรียน ตชด. ศรีสมวงศ์ 762
4  โรงเรียน ตชด.สังวาลย์วิท 8 763
5  โรงเรียน.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 718
6  โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 868
7  โรงเรียนกันตังรัษฏาศึกษา 767
8  โรงเรียนกำแพงวิทยา 779
9  โรงเรียนครนพิทยาคม 824
10  โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 742
11  โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) 778
12  โรงเรียนควนขนุน 801
13  โรงเรียนควนเนียงวิทยา 792
14  โรงเรียนควนโดนวิทยา 783
15  โรงเรียนคันธพิทยาคาร 795
16  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 717
17  โรงเรียนชลธารวิทยา 816
18  โรงเรียนชะอวด 826
19  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 840
20  โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 842
21  โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 860
22  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง​ 833
23  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 743
24  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 739
25  โรงเรียนดอนไพรวัลย์ 751
26  โรงเรียนด่านสวีวิทยา 822
27  โรงเรียนถืมตอง 746
28  โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร 808
29  โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 825
30  โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 722
31  โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา 852
32  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 832
33  โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 770
34  โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 780
35  โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 877
36  โรงเรียนทุ่งไทรทอง 886
37  โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 811
38  โรงเรียนท่าบันได 894
39  โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 786
40  โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 810
41  โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 777
42  โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 821
43  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 876
44  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 796
45  โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 880
46  โรงเรียนนาสักวิทยา 830
47  โรงเรียนนาสาร 835
48  โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 724
49  โรงเรียนนาไค้ 707
50  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง6 705
51  โรงเรียนน้ำผุด 725
52  โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 844
53  โรงเรียนบ้านกะหลิม 790
54  โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 757
55  โรงเรียนบ้านจะตี 798
56  โรงเรียนบ้านจันทร์ 836
57  โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 736
58  โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 728
59  โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 764
60  โรงเรียนบ้านตอง 797
61  โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 870
62  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 800
63  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 730
64  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 887
65  โรงเรียนบ้านท่าด้วง 769
66  โรงเรียนบ้านท่ามงคล 713
67  โรงเรียนบ้านท่าเทศ 888
68  โรงเรียนบ้านท่าไม้ 872
69  โรงเรียนบ้านนาคา 754
70  โรงเรียนบ้านนาทะเล 733
71  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 738
72  โรงเรียนบ้านบางด้วน 891
73  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 715
74  โรงเรียนบ้านปางช้าง 847
75  โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 708
76  โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 759
77  โรงเรียนบ้านผาฮี้ 761
78  โรงเรียนบ้านยางงาม 893
79  โรงเรียนบ้านวังตาว 748
80  โรงเรียนบ้านวังศิลา 890
81  โรงเรียนบ้านวังหอน 829
82  โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 714
83  โรงเรียนบ้านสมอทอง 768
84  โรงเรียนบ้านสองแคว 737
85  โรงเรียนบ้านสันติสุข 711
86  โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 841
87  โรงเรียนบ้านสุโสะ 889
88  โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 747
89  โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 884
90  โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่125 845
91  โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 846
92  โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ 885
93  โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 712
94  โรงเรียนบ้านหัวควน 732
95  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 865
96  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 882
97  โรงเรียนบ้านห้วยเลา 750
98  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 734
99  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 756
100  โรงเรียนบ้านเขาติง 869
101  โรงเรียนบ้านเป้า 745
102  โรงเรียนบ้านเหล่า 828
103  โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 873
104  โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 838
105  โรงเรียนบ้านแหลมสอม 843
106  โรงเรียนบ้านแหลมไทร 850
107  โรงเรียนบ้านโคกรัก 740
108  โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 879
109  โรงเรียนบ้านในเมือง 848
110  โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 744
111  โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 862
112  โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 726
113  โรงเรียนปะทิววิทยา 813
114  โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา 807
115  โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 815
116  โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 781
117  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 867
118  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์๑ 735
119  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 834
120  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 720
121  โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 819
122  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 775
123  โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 729
124  โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 861
125  โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 802
126  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 854
127  โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม 858
128  โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 814
129  โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 857
130  โรงเรียนรัษฎา 701
131  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 702
132  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์37จังหวัดกระบี่ 771
133  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จังหวัดสตูล 772
134  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์43จังหวัดสงขลา 773
135  โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 787
136  โรงเรียนละงูพิทยาคม 785
137  โรงเรียนละแมวิทยา 818
138  โรงเรียนวังยาว 765
139  โรงเรียนวัดควนธานี 741
140  โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร 871
141  โรงเรียนวัดนาเขื่อน 839
142  โรงเรียนวัดบางดี 878
143  โรงเรียนวัดโสภา 703
144  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 791
145  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 776
146  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 716
147  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 731
148  โรงเรียนศรีนครน่าน 794
149  โรงเรียนศรีนาม่าน 789
150  โรงเรียนศรียาภัย 805
151  โรงเรียนศรียาภัย๒ 809
152  โรงเรียนสตรีพัทลุง 892
153  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 804
154  โรงเรียนสตูลวิทยา 782
155  โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 723
156  โรงเรียนสวนศรีวิทยา 721
157  โรงเรียนสวีวิทยา 820
158  โรงเรียนสองแคววิทยาคม 710
159  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 806
160  โรงเรียนสาครพิทยาคาร 784
161  โรงเรียนสามม่อนดอย 706
162  โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 799
163  โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 753
164  โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 859
165  โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 812
166  โรงเรียนหนองผักฉีด 883
167  โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 881
168  โรงเรียนหาดสำราญ 719
169  โรงเรียนหาดใหญ่​วิทยาลัย​สมบูรณ์​กุล​กันยา 875
170  โรงเรียนหาดไข่เต่า 866
171  โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 752
172  โรงเรียนห้วยไฮ 755
173  โรงเรียนอนุบาลชนแดน 837
174  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 803
175  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 849
176  โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 758
177  โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 793
178  โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 855
179  โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 766
180  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 823
181  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์5 760
182  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ นครศรีธรรมราช 827
183  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 709
184  โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 727
185  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง 853
186  โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 864
187  โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) 788
188  โรงเรียนเทศบาล๖(วัดตันตยาภิรม) 831
189  โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 856
190  โรงเรียนเมืองหลังสวน 817
191  โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 863
192  โรงเรียนแม่ขะนิง 749
193  โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 874
194  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) 851