ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  สพป.ชร.4 401
2  โรงเรียน.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 718
3  โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 742
4  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 717
5  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 743
6  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 739
7  โรงเรียนดอนไพรวัลย์ 751
8  โรงเรียนถืมตอง 746
9  โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 722
10  โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 724
11  โรงเรียนนาไค้ 707
12  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง6 705
13  โรงเรียนน้ำผุด 725
14  โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 736
15  โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 728
16  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 730
17  โรงเรียนบ้านท่ามงคล 713
18  โรงเรียนบ้านนาทะเล 733
19  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 738
20  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 715
21  โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 708
22  โรงเรียนบ้านวังตาว 748
23  โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 714
24  โรงเรียนบ้านสองแคว 737
25  โรงเรียนบ้านสันติสุข 711
26  โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 747
27  โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 712
28  โรงเรียนบ้านหัวควน 732
29  โรงเรียนบ้านห้วยเลา 750
30  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 734
31  โรงเรียนบ้านเป้า 745
32  โรงเรียนบ้านโคกรัก 740
33  โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 744
34  โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 726
35  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์๑ 735
36  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 720
37  โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 729
38  โรงเรียนรัษฎา 701
39  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 702
40  โรงเรียนวัดควนธานี 741
41  โรงเรียนวัดโสภา 703
42  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 716
43  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 731
44  โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 723
45  โรงเรียนสวนศรีวิทยา 721
46  โรงเรียนสองแคววิทยาคม 710
47  โรงเรียนสามม่อนดอย 706
48  โรงเรียนหาดสำราญ 719
49  โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 752
50  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 709
51  โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 727
52  โรงเรียนแม่ขะนิง 749