ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล 774
2  โรงเรียน ตชด. ศรีสมวงศ์ 762
3  โรงเรียน ตชด.สังวาลย์วิท 8 763
4  โรงเรียน.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 718
5  โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 868
6  โรงเรียนกันตังรัษฏาศึกษา 767
7  โรงเรียนกำแพงวิทยา 779
8  โรงเรียนครนพิทยาคม 824
9  โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 742
10  โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) 778
11  โรงเรียนควนขนุน 801
12  โรงเรียนควนเนียงวิทยา 792
13  โรงเรียนควนโดนวิทยา 783
14  โรงเรียนคันธพิทยาคาร 795
15  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 717
16  โรงเรียนชลธารวิทยา 816
17  โรงเรียนชะอวด 826
18  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 840
19  โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 842
20  โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 860
21  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง​ 833
22  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย 896
23  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 743
24  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 739
25  โรงเรียนดอนไพรวัลย์ 751
26  โรงเรียนดอยลานพิทยา 897
27  โรงเรียนด่านสวีวิทยา 822
28  โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร 808
29  โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 825
30  โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 722
31  โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา 852
32  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 832
33  โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 770
34  โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 780
35  โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 877
36  โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 750
37  โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก 746
38  โรงเรียนทุ่งไทรทอง 886
39  โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 811
40  โรงเรียนท่างมงคล 704
41  โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 786
42  โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 810
43  โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 777
44  โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 821
45  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 876
46  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 796
47  โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 880
48  โรงเรียนนาสักวิทยา 830
49  โรงเรียนนาสาร 835
50  โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 724
51  โรงเรียนนาไค้ 707
52  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง6 705
53  โรงเรียนบางขันวิทยา 769
54  โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 844
55  โรงเรียนบ้านกะหลิม 790
56  โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 757
57  โรงเรียนบ้านจะตี 798
58  โรงเรียนบ้านจันทร์ 836
59  โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 901
60  โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 736
61  โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 728
62  โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 764
63  โรงเรียนบ้านตอง 797
64  โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 870
65  โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 899
66  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 800
67  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 730
68  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 887
69  โรงเรียนบ้านท่าเทศ 888
70  โรงเรียนบ้านท่าไม้ 872
71  โรงเรียนบ้านนาคา 754
72  โรงเรียนบ้านนาทะเล 733
73  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 738
74  โรงเรียนบ้านบางด้วน 891
75  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 715
76  โรงเรียนบ้านปางช้าง 847
77  โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 708
78  โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 759
79  โรงเรียนบ้านผาฮี้ 761
80  โรงเรียนบ้านยางงาม 893
81  โรงเรียนบ้านลำแคลง 900
82  โรงเรียนบ้านวังตาว 748
83  โรงเรียนบ้านวังศิลา 890
84  โรงเรียนบ้านวังหอน 829
85  โรงเรียนบ้านสมอทอง 768
86  โรงเรียนบ้านสองแคว 737
87  โรงเรียนบ้านสันติสุข 711
88  โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 841
89  โรงเรียนบ้านสามแยก 894
90  โรงเรียนบ้านสุโสะ 889
91  โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 747
92  โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 884
93  โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่125 845
94  โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 846
95  โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ 885
96  โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 712
97  โรงเรียนบ้านหัวควน 732
98  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 865
99  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 882
100  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 734
101  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 756
102  โรงเรียนบ้านเขาติง 869
103  โรงเรียนบ้านเป้า 745
104  โรงเรียนบ้านเหล่า 828
105  โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 873
106  โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 838
107  โรงเรียนบ้านแหลมสอม 843
108  โรงเรียนบ้านแหลมไทร 850
109  โรงเรียนบ้านโคกรัก 740
110  โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 879
111  โรงเรียนบ้านในเมือง 848
112  โรงเรียนบ้านไทรงาม 895
113  โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 744
114  โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 862
115  โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 726
116  โรงเรียนปะทิววิทยา 813
117  โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา 807
118  โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 815
119  โรงเรียนปากพนัง 703
120  โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 781
121  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 867
122  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์๑ 735
123  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 834
124  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 720
125  โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 819
126  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 775
127  โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 729
128  โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 861
129  โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 802
130  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 854
131  โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม 858
132  โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 814
133  โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 857
134  โรงเรียนรัษฎา 701
135  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 702
136  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์37จังหวัดกระบี่ 771
137  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จังหวัดสตูล 772
138  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์43จังหวัดสงขลา 773
139  โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 787
140  โรงเรียนละงูพิทยาคม 785
141  โรงเรียนละแมวิทยา 818
142  โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 898
143  โรงเรียนวังยาว 765
144  โรงเรียนวัดควนธานี 741
145  โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร 871
146  โรงเรียนวัดนาเขื่อน 839
147  โรงเรียนวัดบางดี 878
148  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 791
149  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 776
150  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 716
151  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 731
152  โรงเรียนศรีนครน่าน 794
153  โรงเรียนศรีนาม่าน 789
154  โรงเรียนศรียาภัย 805
155  โรงเรียนศรียาภัย๒ 809
156  โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 713
157  โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 902
158  โรงเรียนสตรีพัทลุง 892
159  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 804
160  โรงเรียนสตูลวิทยา 782
161  โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 723
162  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 710
163  โรงเรียนสวนศรีวิทยา 721
164  โรงเรียนสวีวิทยา 820
165  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 806
166  โรงเรียนสาครพิทยาคาร 784
167  โรงเรียนสามม่อนดอย 706
168  โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 799
169  โรงเรียนสิงห์สมุทร 725
170  โรงเรียนสุธีวิทยา 753
171  โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 859
172  โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 812
173  โรงเรียนหนองผักฉีด 883
174  โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 881
175  โรงเรียนหาดสำราญ 719
176  โรงเรียนหาดใหญ่​วิทยาลัย​สมบูรณ์​กุล​กันยา 875
177  โรงเรียนหาดไข่เต่า 866
178  โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 752
179  โรงเรียนห้วยไฮ 755
180  โรงเรียนอนุบาลชนแดน 837
181  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 803
182  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 849
183  โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 758
184  โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 793
185  โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 855
186  โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 766
187  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 823
188  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์5 760
189  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ นครศรีธรรมราช 827
190  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 709
191  โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 727
192  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง 853
193  โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 864
194  โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) 788
195  โรงเรียนเทศบาล๖(วัดตันตยาภิรม) 831
196  โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 856
197  โรงเรียนเมืองหลังสวน 817
198  โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 863
199  โรงเรียนแม่ขะนิง 749
200  โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 874
201  โรงเรียนไชยปราการ 714
202  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) 851