ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล 774
2  สพป.ชร.4 401
3  โรงเรียน ตชด. ศรีสมวงศ์ 762
4  โรงเรียน ตชด.สังวาลย์วิท 8 763
5  โรงเรียน.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 718
6  โรงเรียนกันตังรัษฏาศึกษา 767
7  โรงเรียนกำแพงวิทยา 779
8  โรงเรียนครนพิทยาคม 824
9  โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 742
10  โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) 778
11  โรงเรียนควนขนุน 801
12  โรงเรียนควนเนียงวิทยา 792
13  โรงเรียนควนโดนวิทยา 783
14  โรงเรียนคันธพิทยาคาร 795
15  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 717
16  โรงเรียนชลธารวิทยา 816
17  โรงเรียนชะอวด 826
18  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง​ 833
19  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 743
20  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 739
21  โรงเรียนดอนไพรวัลย์ 751
22  โรงเรียนด่านสวีวิทยา 822
23  โรงเรียนถืมตอง 746
24  โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร 808
25  โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 825
26  โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 722
27  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 832
28  โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 770
29  โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 780
30  โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 811
31  โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 786
32  โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 810
33  โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 777
34  โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 821
35  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 796
36  โรงเรียนนาสักวิทยา 830
37  โรงเรียนนาสาร 835
38  โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 724
39  โรงเรียนนาไค้ 707
40  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง6 705
41  โรงเรียนน้ำผุด 725
42  โรงเรียนบ้านกะหลิม 790
43  โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 757
44  โรงเรียนบ้านจะตี 798
45  โรงเรียนบ้านจันทร์ 836
46  โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 736
47  โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 728
48  โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 764
49  โรงเรียนบ้านตอง 797
50  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 800
51  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 730
52  โรงเรียนบ้านท่าด้วง 769
53  โรงเรียนบ้านท่ามงคล 713
54  โรงเรียนบ้านนาคา 754
55  โรงเรียนบ้านนาทะเล 733
56  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 738
57  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 715
58  โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 708
59  โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 759
60  โรงเรียนบ้านผาฮี้ 761
61  โรงเรียนบ้านวังตาว 748
62  โรงเรียนบ้านวังหอน 829
63  โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 714
64  โรงเรียนบ้านสมอทอง 768
65  โรงเรียนบ้านสองแคว 737
66  โรงเรียนบ้านสันติสุข 711
67  โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 747
68  โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 712
69  โรงเรียนบ้านหัวควน 732
70  โรงเรียนบ้านห้วยเลา 750
71  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 734
72  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 756
73  โรงเรียนบ้านเป้า 745
74  โรงเรียนบ้านเหล่า 828
75  โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 838
76  โรงเรียนบ้านโคกรัก 740
77  โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 744
78  โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 726
79  โรงเรียนปะทิววิทยา 813
80  โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา 807
81  โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 815
82  โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 781
83  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์๑ 735
84  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 834
85  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 720
86  โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 819
87  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 775
88  โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 729
89  โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 802
90  โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 814
91  โรงเรียนรัษฎา 701
92  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 702
93  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์37จังหวัดกระบี่ 771
94  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จังหวัดสตูล 772
95  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์43จังหวัดสงขลา 773
96  โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 787
97  โรงเรียนละงูพิทยาคม 785
98  โรงเรียนละแมวิทยา 818
99  โรงเรียนวังยาว 765
100  โรงเรียนวัดควนธานี 741
101  โรงเรียนวัดโสภา 703
102  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 791
103  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 776
104  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 716
105  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 731
106  โรงเรียนศรีนครน่าน 794
107  โรงเรียนศรีนาม่าน 789
108  โรงเรียนศรียาภัย 805
109  โรงเรียนศรียาภัย๒ 809
110  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 804
111  โรงเรียนสตูลวิทยา 782
112  โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 723
113  โรงเรียนสวนศรีวิทยา 721
114  โรงเรียนสวีวิทยา 820
115  โรงเรียนสองแคววิทยาคม 710
116  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 806
117  โรงเรียนสาครพิทยาคาร 784
118  โรงเรียนสามม่อนดอย 706
119  โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 799
120  โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 753
121  โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 812
122  โรงเรียนหาดสำราญ 719
123  โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 752
124  โรงเรียนห้วยไฮ 755
125  โรงเรียนอนุบาลชนแดน 837
126  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 803
127  โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 758
128  โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 793
129  โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 766
130  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 823
131  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์5 760
132  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ นครศรีธรรมราช 827
133  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 709
134  โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 727
135  โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) 788
136  โรงเรียนเทศบาล๖(วัดตันตยาภิรม) 831
137  โรงเรียนเมืองหลังสวน 817
138  โรงเรียนแม่ขะนิง 749