ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล 774
2  สพป.ชร.4 401
3  โรงเรียน ตชด. ศรีสมวงศ์ 762
4  โรงเรียน ตชด.สังวาลย์วิท 8 763
5  โรงเรียน.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 718
6  โรงเรียนกันตังรัษฏาศึกษา 767
7  โรงเรียนกำแพงวิทยา 779
8  โรงเรียนครนพิทยาคม 824
9  โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 742
10  โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) 778
11  โรงเรียนควนขนุน 801
12  โรงเรียนควนเนียงวิทยา 792
13  โรงเรียนควนโดนวิทยา 783
14  โรงเรียนคันธพิทยาคาร 795
15  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 717
16  โรงเรียนชลธารวิทยา 816
17  โรงเรียนชะอวด 826
18  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง​ 833
19  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 743
20  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 739
21  โรงเรียนดอนไพรวัลย์ 751
22  โรงเรียนด่านสวีวิทยา 822
23  โรงเรียนถืมตอง 746
24  โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร 808
25  โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 825
26  โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 722
27  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 832
28  โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 770
29  โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 780
30  โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 811
31  โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 786
32  โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 810
33  โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 777
34  โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 821
35  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 796
36  โรงเรียนนาสักวิทยา 830
37  โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 724
38  โรงเรียนนาไค้ 707
39  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง6 705
40  โรงเรียนน้ำผุด 725
41  โรงเรียนบ้านกะหลิม 790
42  โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 757
43  โรงเรียนบ้านจะตี 798
44  โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 736
45  โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 728
46  โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 764
47  โรงเรียนบ้านตอง 797
48  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 800
49  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 730
50  โรงเรียนบ้านท่าด้วง 769
51  โรงเรียนบ้านท่ามงคล 713
52  โรงเรียนบ้านนาคา 754
53  โรงเรียนบ้านนาทะเล 733
54  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 738
55  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 715
56  โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 708
57  โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 759
58  โรงเรียนบ้านผาฮี้ 761
59  โรงเรียนบ้านวังตาว 748
60  โรงเรียนบ้านวังหอน 829
61  โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 714
62  โรงเรียนบ้านสมอทอง 768
63  โรงเรียนบ้านสองแคว 737
64  โรงเรียนบ้านสันติสุข 711
65  โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 747
66  โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 712
67  โรงเรียนบ้านหัวควน 732
68  โรงเรียนบ้านห้วยเลา 750
69  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 734
70  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 756
71  โรงเรียนบ้านเป้า 745
72  โรงเรียนบ้านเหล่า 828
73  โรงเรียนบ้านโคกรัก 740
74  โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 744
75  โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 726
76  โรงเรียนปะทิววิทยา 813
77  โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา 807
78  โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 815
79  โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 781
80  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์๑ 735
81  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 834
82  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 720
83  โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 819
84  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 775
85  โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 729
86  โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 802
87  โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 814
88  โรงเรียนรัษฎา 701
89  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 702
90  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์37จังหวัดกระบี่ 771
91  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จังหวัดสตูล 772
92  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์43จังหวัดสงขลา 773
93  โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 787
94  โรงเรียนละงูพิทยาคม 785
95  โรงเรียนละแมวิทยา 818
96  โรงเรียนวังยาว 765
97  โรงเรียนวัดควนธานี 741
98  โรงเรียนวัดโสภา 703
99  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 791
100  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 776
101  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 716
102  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 731
103  โรงเรียนศรีนครน่าน 794
104  โรงเรียนศรีนาม่าน 789
105  โรงเรียนศรียาภัย 805
106  โรงเรียนศรียาภัย๒ 809
107  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 804
108  โรงเรียนสตูลวิทยา 782
109  โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 723
110  โรงเรียนสวนศรีวิทยา 721
111  โรงเรียนสวีวิทยา 820
112  โรงเรียนสองแคววิทยาคม 710
113  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 806
114  โรงเรียนสาครพิทยาคาร 784
115  โรงเรียนสามม่อนดอย 706
116  โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 799
117  โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 753
118  โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 812
119  โรงเรียนหาดสำราญ 719
120  โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 752
121  โรงเรียนห้วยไฮ 755
122  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 803
123  โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 758
124  โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 793
125  โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 766
126  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 823
127  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์5 760
128  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ นครศรีธรรมราช 827
129  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 709
130  โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 727
131  โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) 788
132  โรงเรียนเทศบาล๖(วัดตันตยาภิรม) 831
133  โรงเรียนเมืองหลังสวน 817
134  โรงเรียนแม่ขะนิง 749