ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  สพป.ชร.4 401
2  โรงเรียน ตชด. ศรีสมวงศ์ 762
3  โรงเรียน ตชด.สังวาลย์วิท 8 763
4  โรงเรียน.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 718
5  โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 742
6  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 717
7  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 743
8  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 739
9  โรงเรียนดอนไพรวัลย์ 751
10  โรงเรียนถืมตอง 746
11  โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 722
12  โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 724
13  โรงเรียนนาไค้ 707
14  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง6 705
15  โรงเรียนน้ำผุด 725
16  โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 757
17  โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 736
18  โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 728
19  โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 764
20  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 730
21  โรงเรียนบ้านท่ามงคล 713
22  โรงเรียนบ้านนาคา 754
23  โรงเรียนบ้านนาทะเล 733
24  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 738
25  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 715
26  โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 708
27  โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 759
28  โรงเรียนบ้านผาฮี้ 761
29  โรงเรียนบ้านวังตาว 748
30  โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 714
31  โรงเรียนบ้านสองแคว 737
32  โรงเรียนบ้านสันติสุข 711
33  โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 747
34  โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 712
35  โรงเรียนบ้านหัวควน 732
36  โรงเรียนบ้านห้วยเลา 750
37  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 734
38  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 756
39  โรงเรียนบ้านเป้า 745
40  โรงเรียนบ้านโคกรัก 740
41  โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 744
42  โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 726
43  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์๑ 735
44  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 720
45  โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 729
46  โรงเรียนรัษฎา 701
47  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 702
48  โรงเรียนวังยาว 765
49  โรงเรียนวัดควนธานี 741
50  โรงเรียนวัดโสภา 703
51  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 716
52  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 731
53  โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 723
54  โรงเรียนสวนศรีวิทยา 721
55  โรงเรียนสองแคววิทยาคม 710
56  โรงเรียนสามม่อนดอย 706
57  โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 753
58  โรงเรียนหาดสำราญ 719
59  โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 752
60  โรงเรียนห้วยไฮ 755
61  โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 758
62  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์5 760
63  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 709
64  โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 727
65  โรงเรียนแม่ขะนิง 749