ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล 774
2  สพป.ชร.4 401
3  โรงเรียน ตชด. ศรีสมวงศ์ 762
4  โรงเรียน ตชด.สังวาลย์วิท 8 763
5  โรงเรียน.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 718
6  โรงเรียนกันตังรัษฏาศึกษา 767
7  โรงเรียนกำแพงวิทยา 779
8  โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 742
9  โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) 778
10  โรงเรียนควนโดนวิทยา 783
11  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 717
12  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 743
13  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 739
14  โรงเรียนดอนไพรวัลย์ 751
15  โรงเรียนถืมตอง 746
16  โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 722
17  โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 770
18  โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 780
19  โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 786
20  โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 777
21  โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 724
22  โรงเรียนนาไค้ 707
23  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง6 705
24  โรงเรียนน้ำผุด 725
25  โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 757
26  โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 736
27  โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 728
28  โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 764
29  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 730
30  โรงเรียนบ้านท่าด้วง 769
31  โรงเรียนบ้านท่ามงคล 713
32  โรงเรียนบ้านนาคา 754
33  โรงเรียนบ้านนาทะเล 733
34  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 738
35  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 715
36  โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 708
37  โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 759
38  โรงเรียนบ้านผาฮี้ 761
39  โรงเรียนบ้านวังตาว 748
40  โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 714
41  โรงเรียนบ้านสมอทอง 768
42  โรงเรียนบ้านสองแคว 737
43  โรงเรียนบ้านสันติสุข 711
44  โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 747
45  โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 712
46  โรงเรียนบ้านหัวควน 732
47  โรงเรียนบ้านห้วยเลา 750
48  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 734
49  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 756
50  โรงเรียนบ้านเป้า 745
51  โรงเรียนบ้านโคกรัก 740
52  โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 744
53  โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 726
54  โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 781
55  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์๑ 735
56  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 720
57  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 775
58  โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 729
59  โรงเรียนรัษฎา 701
60  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 702
61  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์37จังหวัดกระบี่ 771
62  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จังหวัดสตูล 772
63  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์43จังหวัดสงขลา 773
64  โรงเรียนละงูพิทยาคม 785
65  โรงเรียนวังยาว 765
66  โรงเรียนวัดควนธานี 741
67  โรงเรียนวัดโสภา 703
68  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 776
69  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 716
70  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 731
71  โรงเรียนสตูลวิทยา 782
72  โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 723
73  โรงเรียนสวนศรีวิทยา 721
74  โรงเรียนสองแคววิทยาคม 710
75  โรงเรียนสาครพิทยาคาร 784
76  โรงเรียนสามม่อนดอย 706
77  โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 753
78  โรงเรียนหาดสำราญ 719
79  โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 752
80  โรงเรียนห้วยไฮ 755
81  โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 758
82  โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 766
83  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์5 760
84  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 709
85  โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 727
86  โรงเรียนแม่ขะนิง 749