ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล 774
2  โรงเรียน ตชด. ศรีสมวงศ์ 762
3  โรงเรียน ตชด.สังวาลย์วิท 8 763
4  โรงเรียน.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 718
5  โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 868
6  โรงเรียนกันตังรัษฏาศึกษา 767
7  โรงเรียนกำแพงวิทยา 779
8  โรงเรียนครนพิทยาคม 824
9  โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 742
10  โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) 778
11  โรงเรียนควนขนุน 801
12  โรงเรียนควนเนียงวิทยา 792
13  โรงเรียนควนโดนวิทยา 783
14  โรงเรียนคันธพิทยาคาร 795
15  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 717
16  โรงเรียนชลธารวิทยา 816
17  โรงเรียนชะอวด 826
18  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 840
19  โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 842
20  โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 860
21  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง​ 833
22  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 743
23  โรงเรียนชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป) 836
24  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 739
25  โรงเรียนดอนไพรวัลย์ 751
26  โรงเรียนดอยลานพิทยา 897
27  โรงเรียนด่านสวีวิทยา 822
28  โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร 808
29  โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 825
30  โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 722
31  โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา 852
32  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 832
33  โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 770
34  โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 780
35  โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 877
36  โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 750
37  โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์รัชมังคลาภิเษก 746
38  โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 811
39  โรงเรียนท่างมงคล 704
40  โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 786
41  โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 810
42  โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 777
43  โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 821
44  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 876
45  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 796
46  โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 880
47  โรงเรียนนาสักวิทยา 830
48  โรงเรียนนาสาร 835
49  โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 724
50  โรงเรียนนาไค้ 707
51  โรงเรียนบางขันวิทยา 769
52  โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 844
53  โรงเรียนบ้านกะหลิม 790
54  โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 757
55  โรงเรียนบ้านจะตี 798
56  โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 901
57  โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 736
58  โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 728
59  โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 764
60  โรงเรียนบ้านตอง 797
61  โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 870
62  โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 899
63  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 800
64  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 730
65  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 887
66  โรงเรียนบ้านท่าเทศ 888
67  โรงเรียนบ้านท่าไม้ 872
68  โรงเรียนบ้านนาคา 754
69  โรงเรียนบ้านนาทะเล 733
70  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 738
71  โรงเรียนบ้านบางด้วน 891
72  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 715
73  โรงเรียนบ้านปางช้าง 847
74  โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 708
75  โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 759
76  โรงเรียนบ้านผาฮี้ 761
77  โรงเรียนบ้านยางงาม 893
78  โรงเรียนบ้านลำแคลง 900
79  โรงเรียนบ้านวังตาว 748
80  โรงเรียนบ้านวังยาว 765
81  โรงเรียนบ้านวังศิลา 890
82  โรงเรียนบ้านวังหอน 829
83  โรงเรียนบ้านสมอทอง 768
84  โรงเรียนบ้านสองแคว 737
85  โรงเรียนบ้านสันติสุข 711
86  โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 841
87  โรงเรียนบ้านสามแยก 894
88  โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 747
89  โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 884
90  โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่125 845
91  โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 846
92  โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ 885
93  โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 712
94  โรงเรียนบ้านหัวควน 732
95  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 865
96  โรงเรียนบ้านหาดเลา 889
97  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 882
98  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 734
99  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 756
100  โรงเรียนบ้านเขาติง 869
101  โรงเรียนบ้านเป้า 745
102  โรงเรียนบ้านเหล่า 828
103  โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา 873
104  โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 838
105  โรงเรียนบ้านแหลมสอม 843
106  โรงเรียนบ้านแหลมไทร 850
107  โรงเรียนบ้านโคกรัก 740
108  โรงเรียนบ้านโป่ง 896
109  โรงเรียนบ้านโล๊ะป่าตุ้ม 879
110  โรงเรียนบ้านในเมือง 848
111  โรงเรียนบ้านไทรงาม 895
112  โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 744
113  โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 862
114  โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 726
115  โรงเรียนปะทิววิทยา 813
116  โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา 807
117  โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 815
118  โรงเรียนปากพนัง 703
119  โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 781
120  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 867
121  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์๑ 735
122  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 834
123  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 720
124  โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 819
125  โรงเรียนพัทลุง 705
126  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 775
127  โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 729
128  โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 861
129  โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 802
130  โรงเรียนมานะศึกษา 701
131  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 854
132  โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม 858
133  โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 814
134  โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 857
135  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 702
136  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์37จังหวัดกระบี่ 771
137  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จังหวัดสตูล 772
138  โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 787
139  โรงเรียนละงูพิทยาคม 785
140  โรงเรียนละแมวิทยา 818
141  โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 898
142  โรงเรียนวัดควนธานี 741
143  โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร 871
144  โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด 886
145  โรงเรียนวัดนาเขื่อน 839
146  โรงเรียนวัดบางดี 878
147  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 791
148  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 776
149  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 716
150  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 731
151  โรงเรียนศรีนครน่าน 794
152  โรงเรียนศรีนาม่าน 789
153  โรงเรียนศรียาภัย 805
154  โรงเรียนศรียาภัย๒ 809
155  โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 713
156  โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 902
157  โรงเรียนสตรีพัทลุง 892
158  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 804
159  โรงเรียนสตูลวิทยา 782
160  โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 723
161  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 710
162  โรงเรียนสวนศรีวิทยา 721
163  โรงเรียนสวีวิทยา 820
164  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 806
165  โรงเรียนสาครพิทยาคาร 784
166  โรงเรียนสามม่อนดอย 706
167  โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 799
168  โรงเรียนสิงห์สมุทร 725
169  โรงเรียนสุธีวิทยา 753
170  โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 859
171  โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 812
172  โรงเรียนหนองผักฉีด 883
173  โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 881
174  โรงเรียนหาดสำราญ 719
175  โรงเรียนหาดใหญ่​วิทยาลัย​สมบูรณ์​กุล​กันยา 875
176  โรงเรียนหาดไข่เต่า 866
177  โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 752
178  โรงเรียนห้วยไฮ 755
179  โรงเรียนอนุบาลชนแดน 837
180  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 803
181  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 849
182  โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 758
183  โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 793
184  โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 855
185  โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 766
186  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 823
187  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์5 760
188  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ นครศรีธรรมราช 827
189  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 709
190  โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 727
191  โรงเรียนเชียรใหญ่ 773
192  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง 853
193  โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 864
194  โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) 788
195  โรงเรียนเทศบาล๖(วัดตันตยาภิรม) 831
196  โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 856
197  โรงเรียนเมืองหลังสวน 817
198  โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 863
199  โรงเรียนแม่ขะนิง 749
200  โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 874
201  โรงเรียนไชยปราการ 714
202  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) 851