ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล 774
2  สพป.ชร.4 401
3  โรงเรียน ตชด. ศรีสมวงศ์ 762
4  โรงเรียน ตชด.สังวาลย์วิท 8 763
5  โรงเรียน.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 718
6  โรงเรียนกันตังรัษฏาศึกษา 767
7  โรงเรียนกำแพงวิทยา 779
8  โรงเรียนครนพิทยาคม 824
9  โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 742
10  โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) 778
11  โรงเรียนควนขนุน 801
12  โรงเรียนควนเนียงวิทยา 792
13  โรงเรียนควนโดนวิทยา 783
14  โรงเรียนคันธพิทยาคาร 795
15  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 717
16  โรงเรียนชลธารวิทยา 816
17  โรงเรียนชะอวด 826
18  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 840
19  โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 842
20  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง​ 833
21  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 743
22  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 739
23  โรงเรียนดอนไพรวัลย์ 751
24  โรงเรียนด่านสวีวิทยา 822
25  โรงเรียนถืมตอง 746
26  โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร 808
27  โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 825
28  โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 722
29  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 832
30  โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 770
31  โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 780
32  โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 811
33  โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 786
34  โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 810
35  โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 777
36  โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 821
37  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 796
38  โรงเรียนนาสักวิทยา 830
39  โรงเรียนนาสาร 835
40  โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 724
41  โรงเรียนนาไค้ 707
42  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง6 705
43  โรงเรียนน้ำผุด 725
44  โรงเรียนบ้านกะหลิม 790
45  โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 757
46  โรงเรียนบ้านจะตี 798
47  โรงเรียนบ้านจันทร์ 836
48  โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 736
49  โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 728
50  โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 764
51  โรงเรียนบ้านตอง 797
52  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 800
53  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 730
54  โรงเรียนบ้านท่าด้วง 769
55  โรงเรียนบ้านท่ามงคล 713
56  โรงเรียนบ้านนาคา 754
57  โรงเรียนบ้านนาทะเล 733
58  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 738
59  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 715
60  โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 708
61  โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 759
62  โรงเรียนบ้านผาฮี้ 761
63  โรงเรียนบ้านวังตาว 748
64  โรงเรียนบ้านวังหอน 829
65  โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 714
66  โรงเรียนบ้านสมอทอง 768
67  โรงเรียนบ้านสองแคว 737
68  โรงเรียนบ้านสันติสุข 711
69  โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 841
70  โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 747
71  โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 712
72  โรงเรียนบ้านหัวควน 732
73  โรงเรียนบ้านห้วยเลา 750
74  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 734
75  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 756
76  โรงเรียนบ้านเป้า 745
77  โรงเรียนบ้านเหล่า 828
78  โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 838
79  โรงเรียนบ้านโคกรัก 740
80  โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 744
81  โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 726
82  โรงเรียนปะทิววิทยา 813
83  โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา 807
84  โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 815
85  โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 781
86  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์๑ 735
87  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 834
88  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 720
89  โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 819
90  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 775
91  โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 729
92  โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 802
93  โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 814
94  โรงเรียนรัษฎา 701
95  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 702
96  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์37จังหวัดกระบี่ 771
97  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จังหวัดสตูล 772
98  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์43จังหวัดสงขลา 773
99  โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 787
100  โรงเรียนละงูพิทยาคม 785
101  โรงเรียนละแมวิทยา 818
102  โรงเรียนวังยาว 765
103  โรงเรียนวัดควนธานี 741
104  โรงเรียนวัดนาเขื่อน 839
105  โรงเรียนวัดโสภา 703
106  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 791
107  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 776
108  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 716
109  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 731
110  โรงเรียนศรีนครน่าน 794
111  โรงเรียนศรีนาม่าน 789
112  โรงเรียนศรียาภัย 805
113  โรงเรียนศรียาภัย๒ 809
114  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 804
115  โรงเรียนสตูลวิทยา 782
116  โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 723
117  โรงเรียนสวนศรีวิทยา 721
118  โรงเรียนสวีวิทยา 820
119  โรงเรียนสองแคววิทยาคม 710
120  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 806
121  โรงเรียนสาครพิทยาคาร 784
122  โรงเรียนสามม่อนดอย 706
123  โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 799
124  โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 753
125  โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 812
126  โรงเรียนหาดสำราญ 719
127  โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 752
128  โรงเรียนห้วยไฮ 755
129  โรงเรียนอนุบาลชนแดน 837
130  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 803
131  โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 758
132  โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 793
133  โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 766
134  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 823
135  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์5 760
136  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ นครศรีธรรมราช 827
137  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 709
138  โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 727
139  โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) 788
140  โรงเรียนเทศบาล๖(วัดตันตยาภิรม) 831
141  โรงเรียนเมืองหลังสวน 817
142  โรงเรียนแม่ขะนิง 749