ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล 774
2  สพป.ชร.4 401
3  โรงเรียน ตชด. ศรีสมวงศ์ 762
4  โรงเรียน ตชด.สังวาลย์วิท 8 763
5  โรงเรียน.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 718
6  โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 868
7  โรงเรียนกันตังรัษฏาศึกษา 767
8  โรงเรียนกำแพงวิทยา 779
9  โรงเรียนครนพิทยาคม 824
10  โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา 742
11  โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา) 778
12  โรงเรียนควนขนุน 801
13  โรงเรียนควนเนียงวิทยา 792
14  โรงเรียนควนโดนวิทยา 783
15  โรงเรียนคันธพิทยาคาร 795
16  โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล 717
17  โรงเรียนชลธารวิทยา 816
18  โรงเรียนชะอวด 826
19  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 840
20  โรงเรียนชัยบุรีพิทยา 842
21  โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 860
22  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง​ 833
23  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 743
24  โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) 739
25  โรงเรียนดอนไพรวัลย์ 751
26  โรงเรียนด่านสวีวิทยา 822
27  โรงเรียนถืมตอง 746
28  โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร 808
29  โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา 825
30  โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 722
31  โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา 852
32  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 832
33  โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 770
34  โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 780
35  โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 811
36  โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ 786
37  โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 810
38  โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 777
39  โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล 821
40  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 796
41  โรงเรียนนาสักวิทยา 830
42  โรงเรียนนาสาร 835
43  โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 724
44  โรงเรียนนาไค้ 707
45  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง6 705
46  โรงเรียนน้ำผุด 725
47  โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 844
48  โรงเรียนบ้านกะหลิม 790
49  โรงเรียนบ้านขาแหย่งพัฒนา 757
50  โรงเรียนบ้านจะตี 798
51  โรงเรียนบ้านจันทร์ 836
52  โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 736
53  โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 728
54  โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 764
55  โรงเรียนบ้านตอง 797
56  โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 870
57  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 800
58  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 730
59  โรงเรียนบ้านท่าด้วง 769
60  โรงเรียนบ้านท่ามงคล 713
61  โรงเรียนบ้านนาคา 754
62  โรงเรียนบ้านนาทะเล 733
63  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 738
64  โรงเรียนบ้านบุญเรือง 715
65  โรงเรียนบ้านปางช้าง 847
66  โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 708
67  โรงเรียนบ้านป่าซางนาเงิน 759
68  โรงเรียนบ้านผาฮี้ 761
69  โรงเรียนบ้านวังตาว 748
70  โรงเรียนบ้านวังหอน 829
71  โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 714
72  โรงเรียนบ้านสมอทอง 768
73  โรงเรียนบ้านสองแคว 737
74  โรงเรียนบ้านสันติสุข 711
75  โรงเรียนบ้านสันพระเนตร 841
76  โรงเรียนบ้านส้อเด่นพัฒนา 747
77  โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่125 845
78  โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 846
79  โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 712
80  โรงเรียนบ้านหัวควน 732
81  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 865
82  โรงเรียนบ้านห้วยเลา 750
83  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 734
84  โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 756
85  โรงเรียนบ้านเขาติง 869
86  โรงเรียนบ้านเป้า 745
87  โรงเรียนบ้านเหล่า 828
88  โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ 838
89  โรงเรียนบ้านแหลมสอม 843
90  โรงเรียนบ้านแหลมไทร 850
91  โรงเรียนบ้านโคกรัก 740
92  โรงเรียนบ้านในเมือง 848
93  โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 744
94  โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 862
95  โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม 726
96  โรงเรียนปะทิววิทยา 813
97  โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา 807
98  โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 815
99  โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 781
100  โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 867
101  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์๑ 735
102  โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 834
103  โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยา 720
104  โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา 819
105  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 775
106  โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 729
107  โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 861
108  โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 802
109  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 854
110  โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม 858
111  โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 814
112  โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 857
113  โรงเรียนรัษฎา 701
114  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 702
115  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์37จังหวัดกระบี่ 771
116  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42จังหวัดสตูล 772
117  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์43จังหวัดสงขลา 773
118  โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 787
119  โรงเรียนละงูพิทยาคม 785
120  โรงเรียนละแมวิทยา 818
121  โรงเรียนวังยาว 765
122  โรงเรียนวัดควนธานี 741
123  โรงเรียนวัดนาเขื่อน 839
124  โรงเรียนวัดโสภา 703
125  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 791
126  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 776
127  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 716
128  โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 731
129  โรงเรียนศรีนครน่าน 794
130  โรงเรียนศรีนาม่าน 789
131  โรงเรียนศรียาภัย 805
132  โรงเรียนศรียาภัย๒ 809
133  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 804
134  โรงเรียนสตูลวิทยา 782
135  โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 723
136  โรงเรียนสวนศรีวิทยา 721
137  โรงเรียนสวีวิทยา 820
138  โรงเรียนสองแคววิทยาคม 710
139  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 806
140  โรงเรียนสาครพิทยาคาร 784
141  โรงเรียนสามม่อนดอย 706
142  โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 799
143  โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 753
144  โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 859
145  โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 812
146  โรงเรียนหาดสำราญ 719
147  โรงเรียนหาดไข่เต่า 866
148  โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 752
149  โรงเรียนห้วยไฮ 755
150  โรงเรียนอนุบาลชนแดน 837
151  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 803
152  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 849
153  โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 758
154  โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 793
155  โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 855
156  โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 766
157  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 823
158  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์5 760
159  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริทร์ นครศรีธรรมราช 827
160  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 709
161  โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 727
162  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง 853
163  โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 864
164  โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) 788
165  โรงเรียนเทศบาล๖(วัดตันตยาภิรม) 831
166  โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 856
167  โรงเรียนเมืองหลังสวน 817
168  โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 863
169  โรงเรียนแม่ขะนิง 749
170  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 102 (บ้านเกาะเต่า) 851